Betalingsvoorwaarden

1 . Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Paramedisch Centrum. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij het recht voor deze niet nagekomen afspraak door te berekenen.

3. De declaraties van de Paramedisch Centrum voor honoraria, kosten, vergoedingen en levering dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door cliënt een machtiging is verleend tot incasso ondertekende, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de incasso.

5. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Paramedisch Centrum gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Paramedisch Centrum gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt.

Betalingsvoorwaarden bij Medische Fitness en trainingsprogramma’s:

1. Alle abonnementskosten moeten vooraf worden betaald. Een maandabonnement wordt betaald via automatische incasso.

2. De opzegtermijn voor alle abonnementen is één maand voor afloop van het abonnement.

3. Opzegging moet schriftelijk gebeuren. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch met éénzelfde periode verlengd.

4. Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal het management, per geval afzonderlijk een passende regeling treffen.

5. Een maandabonnement kan alleen worden opgeschort in geval van ziekte of ernstige blessure, zulks ter beoordeling van de paramedicus van het Paramedisch Centrum.

6. Indien u 55+ bent, krijgt u 10 % korting; u dient dit zelf aan te geven en gaat in op het moment van melding.

7. Wanneer de abonnementskosten niet vooraf zijn betaald, treedt er verzuim in. Het staat Paramedisch Centrum vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de abonnementskosten zal ook wettelijke rente worden ingevorderd.

8. Alle met de incasso van de abonnementskosten gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Bijlage 1.3.3 HKZ handboek, Betalingsvoorwaarden van de praktijk aan de cliënt   (12 februari 2013)

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Bel met 030 – 6000202 of kom langs op de tweede verdieping van de Componist.