Paramedisch Centrum en uw privacy

Uw gegevens(naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een privacyreglement opgesteld voor het Paramedisch Centrum. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers een beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier

In uw dossier noteren wij, in overleg met u, uw gegevens. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na de laatste afspraak wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen. Wij stellen u hiervan op de hoogte.
Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. Hiervoor wordt de gebruikelijke consultprijs berekend. Het oorspronkelijke dossier wordt niet ter inzage mee naar huis gegeven.
U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt ook een kopie ontvangen van het dossier.

Uw toestemming

Binnen de praktijkfolder is een inlegfolder geplaatst. Hierin stellen wij u op de hoogte van het privacyreglement. Tijdens het eerste contact wordt gevraagd of u hiervan kennis heeft genomen en dit wordt in uw dossier vastgelegd.

Reglement persoonsregistratie

Artikel 1.

Algemene bepalingen
Terminologie en begripsbepaling van wet en reglement:

 1. Persoonsgegeven:
  Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
 2. Persoonsregistratie:
  Een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
 3. Betrokkene:
  De natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen.
 4. Verantwoordelijke:
  Degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.
 5. Bewerker:
  Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 6. Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie:
  Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
 7. Verstrekken van gegevens aan derden:
  Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene.
 8. De wet:
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 2.

Werking en doel van de registratie:

 1. In het reglement komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang kan zijn.
 2. De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over betrokkenen ten behoeve van het goed functioneren van de hulpverlening en de organisatie.

 

Artikel 3.

De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens over de volgende categorieën van personen:

 1. cliënten
 2. het sociale systeem van cliënten
 3. werknemers

 

Artikel 4.

De persoonsregistratie – die bij het Paramedisch Centrum bestaat uit dossiers en een geautomatiseerde administratie- kan de volgende gegevens bevatten:

 1. De voor een goede (financiële)administratie noodzakelijke gegevens
 2. Cliënten
 3. Het (geschreven) intake-formulier
 4. Anamnese gegevens over:
  1. aard van de aandoening
  2. ontstaan hiervan
  3. sociale en psychosociale aspecten
  4. huisarts
  5. collegae binnen het adviesbureau
 5. Uitslagen van onderzoeken:
  1. individueel afgenomen tests en lichamelijk onderzoek
  2. tests afgenomen door derden
  3. door derden
 6. Behandelingsplan
 7. Observatieverslagen
 8. Werknemers:
  1. arbeidsovereenkomst
  2. verslagen van functioneringsgesprekken(zie reglement functioneringsgesprekken)
  3. verslagen van visitatie

 

Artikel 5.

Het beheer van de persoonsregistratie

 1. De praktijkhouder/verantwoordelijke draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
 2. De praktijkhouder/verantwoordelijke kan (een gedeelte van) de zeggenschap over de persoonsregistratie aan de overige werknemers van het Paramedisch Centrum Nieuwegein overdragen. Deze werknemers voeren het beheer uit in ondergeschiktheid aan de praktijkhouder.
 3. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennis nemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

 

Artikel 6.

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben:

 1. Artikel 4 a, b, c : de praktijkhouder
 2. Artikel 4 a : de administratief medewerker / baliemedewerker
 3. Artikel 4 a, b : de behandelaars mits de raadpleging noodzakelijk is uit beroepsmatig oogpunt

 

Artikel 7.

Het uitwisselen van gegevens geschiedt alleen na toestemming van betrokkenen. In geval van een cliënt jonger dan 16 jaar worden eveneens de wettelijke vertegenwoordigers om toestemming gevraagd. Tenzij de cliënt dat weigert, dan is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger niet vereist.

 

Artikel 8.

De verantwoordelijke is verplicht de betrokkene waarover gegevens worden opgenomen mede te delen dat dit het geval is. Deze taak kan hij delegeren aan de behandelend therapeut.

 

Artikel 9.

Betrokkenen hebben, na schriftelijk verzoek hierom, het recht om binnen vier weken na dat verzoek de geregistreerde gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen in te zien. Een afwijzing van dat verzoek dient met redenen te zijn omkleed.

 

Artikel 10.

In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan betrokkene verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken of het verzet gerechtvaardigd is.

 

Artikel 11.

Verwijderen van gegevens

 1. Met schriftelijke toestemming van cliënt kunnen de gegevens overgedragen worden aan een andere hulpverlener
 2. In alle gevallen worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijke vastgestelde termijn (15 jaar) vernietigd. Bij verwachting van civielrechtelijke procedures geldt een termijn van 20 jaar en bij verwachting van strafrechtelijke procedures in verband met seksuele misdrijven een termijn van 30 jaar.

 

Artikel 12.

Beroepsprocedure
Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen bezwaar maken bij het KNGF.

 

Artikel 13.

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2007.

 

Artikel 14.

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de praktijkhouder/verantwoordelijke.

 

Bijlage 8.3.1 Privacyreglement 19 december 2012

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Bel met 030 – 6000202 of maak online een afspraak.